ALgemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. HealthBooster: HealthBooster B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62520210.
 2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie HealthBooster een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen HealthBooster en de consument tot stand gekomen overeenkomst, waarmee HealthBooster zich jegens de consument heeft verbonden tot:
  • het gebruik van de applicatie als in lid 4 gedefinieerd, en/of
  • de levering van middels vendingmachines aan de consument verkochte producten.
 4. Applicatie: de online applicatie van HealthBooster, toegankelijk via www.healthbooster.nl, waarop de consument tegoeden kan storten, welke tegoeden kunnen worden aangewend voor de aanschaf van producten.
 5. Producten: alle middels vendingmachines aangeboden en/of aan de consument te leveren producten, zoals dranken, snacks en snoepgroenten.
 6. Vendingmachine: alle vendingmachines door HealthBooster geëxploiteerd door middel waarvan producten aan consumenten worden aangeboden en/of geleverd.
 7. Tegoed: het saldo in geld toebehorend aan de consument voor de aanschaf van producten middels de applicatie.
ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HealthBooster en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk tussen HealthBooster en de consument is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen uitdrukkelijk tussen HealthBooster en de consument is overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de consument en HealthBooster verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de HealthBooster dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. De consument kan producten uit de vendingmachine aanschaffen door daarvoor contant te betalen, maar ook middels elektronische betaling via de applicatie. Voor gebruik van de applicatie is registratie door de consument op www.healthbooster.nl vereist. Bij registratie dient de consument alle daarbij gevraagde (verplichte) gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.
 3. Een koop van producten komt tot stand op het moment dat consument op de daartoe voorgeschreven wijze, te weten contant of middels elektronische betaling via de applicatie, voor de producten heeft betaald. De overeenkomst ten aanzien van het gebruik van de applicatie komt tot stand op het moment dat HealthBooster de registratie van de consument per e-mail heeft bevestigd.
ARTIKEL 4. |  DE APPLICATIE
 1. Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden zal HealthBooster de applicatie voor onbepaalde tijd ter beschikking stellen van de consument. De consument kan de applicatie aanwenden om tegoeden te storten, welke tegoeden kunnen worden gebruikt voor de aanschaf van producten uit een vendingmachine. Het storten van tegoeden middels de applicatie geschiedt middels iDeal-betaling. De applicatie maakt het mogelijk de vendingmachine opdracht te geven de door de consument geselecteerde producten uit te geven, waarbij de koopprijs van het product op het tegoed van de consument in mindering wordt gebracht.
 2. Van de functionaliteiten van de applicatie kan de consument volledig gebruik maken na daarop in te loggen middels zijn e-mailadres en het aan hem toegekende wachtwoord. De applicatie vermeldt steeds het tegoed dat de consument toekomt voor de aanschaf van producten.
 3. Op de betalingsprocedure binnen de applicatie zijn de vanwege iDeal gestelde voorwaarden van toepassing. De consument maakt niet eerder aanspraak op gebruik van opgewaardeerd saldo dan nadat de betreffende iDeal-betaling door HealthBooster is ontvangen en deze bijschrijving middels de applicatie voor de consument zichtbaar is. Voor tekortkomingen van de exploitant van iDeal, draagt Healthbooster nimmer enige aansprakelijkheid. De consument kan in dergelijke gevallen wel contact opnemen met HealthBooster om te verifiëren of zijn betaling al dan niet door HealthBooster is ontvangen.
 4. De applicatie voorziet voorts in een opgave van de middels vendingmachines aangeboden producten, alsook mogelijke andere functionaliteiten. HealthBooster is te allen tijde gerechtigd de functionaliteiten van de applicatie te wijzigen, te beperken of aan te vullen, met dien verstande dat de opstaande tegoeden van consumenten steeds aangewend kunnen blijven worden voor de aanschaf van producten. Desalniettemin is HealthBooster gerechtigd de exploitatie van haar diensten blijvend te staken. Uitsluitend in dat geval maakt de consument aanspraak op restitutie van openstaande tegoeden. Restitutie vindt in dat geval plaats door overboeking op het bij HealthBooster bekende rekeningnummer van de consument.
 5. Behoudens het bepaalde in het vorige lid, maakt de consument nimmer aanspraak op restitutie van opgewaardeerde tegoeden, ook niet indien de consument zijn registratie op de applicatie ongedaan maakt conform het volgende lid.
 6. De consument wordt te allen tijde in de gelegenheid gesteld zijn gegevens die bij registratie op de applicatie zijn opgegeven te wijzigen of zijn registratie ongedaan te maken. HealthBooster beveelt de consument aan zijn registratie niet eerder ongedaan te maken dan nadat hij openstaande tegoeden volledig heeft verbruikt; HealthBooster gaat nimmer over tot restitutie van openstaande tegoeden indien de consument zijn registratie ongedaan heeft gemaakt. Door ongedaanmaking van de registratie vervalt het openstaande tegoed onherroepelijk, bij opnieuw registreren door de consument is HealthBooster niet gehouden het tegoed dat in verband met een eerdere registratie nog openstond, bij te schrijven op het nieuwe account van de consument.
 7. Het aanbod van producten dat middels de applicatie wordt weergegeven is continue aan wijzigingen onderhevig. HealthBooster kan er niet voor instaan dat deze gegevens te allen tijde volledig en juist zijn. Het aanbod van producten dat middels de applicatie wordt getoond, kan afwijken van het aanbod dat daadwerkelijk middels vendingmachines beschikbaar is. De al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van producten in vendingmachines kan niet als tekortkoming van HealthBooster worden aangemerkt, ook niet indien middels de applicatie wordt gesuggereerd dat deze producten wel middels vendingmachines beschikbaar zijn.
 8. De consument is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de applicatie, ook ten aanzien van de gevallen waarin hij het gebruik daarvan overlaat aan derden. Alle handelingen die op de account van de consument worden verricht, worden de geregistreerde consument toegerekend.
 9. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt, niet-limitatief bedoeld, verstaan het ten aanzien van de applicatie, vendingmachines of servers van HealthBooster of derden opzettelijk of als gevolg van bewuste roekeloosheid veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van HealthBooster of derden. HealthBooster is gerechtigd de registratie van de consument ongedaan te maken en daarmee de overeenkomst te ontbinden indien de consument in strijd handelt met het bepaalde in de vorige twee zinnen.
 10. De consument is zelf verantwoordelijk voor de ingebruikname van de applicatie. De applicatie is “web-based”; de consument maakt uitsluitend aanspraak op persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van de applicatie voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
ARTIKEL 5. |  LEVERING VAN PRODUCTEN, KLACHTEN EN PRIJZEN
 1. HealthBooster staat in voor de constante en deugdelijke kwaliteit van de producten en dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten over de kwaliteit van de producten of overige dienstverlening van HealthBooster kunnen schriftelijk (waaronder mede begrepen per e-mail) worden ingediend bij HealthBooster.
 2. Door de consument ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen. Indien de behandeling van een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt de consument daarvan binnen de hiervoor genoemde termijn in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht van de consument betrekking heeft op de stelling dat een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de consument dit, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, binnen 48 uur na levering aannemelijk te maken bij HealthBooster. HealthBooster kan verlangen dat de consument het product binnen een redelijke termijn voor onderzoek op kosten van de consument toezendt aan HealthBooster. Indien komt vast te staan dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, maakt de consument aanspraak op restitutie van de laatstbedoelde eventuele verzendkosten, alsmede de aanschafprijs van het betreffende product door creditering van het tegoed op de applicatie. Elke andere vorm schadeloosstelling is uitgesloten.
 4. Alle vermelde productprijzen zijn inclusief btw.
 5. HealthBooster is steeds gerechtigd de productprijzen te wijzigen.
 6. HealthBooster is niet eerder gehouden producten middels haar systemen te doen uitgeven dan nadat de verschuldigde koopprijs door HealthBooster is ontvangen.
ARTIKEL 6. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van HealthBooster, is elke aansprakelijkheid van HealthBooster voor schade geleden in verband met het gebruik van de applicatie en overige uitvoerig van de overeenkomst uitgesloten. In het bijzonder is HealthBooster niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. HealthBooster is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op de applicatie.
 3. HealthBooster spant zich in om de juiste werking en bereikbaarheid van de applicatie en vendingmachines te optimaliseren. Echter kan HealthBooster niet garanderen dat de voorzieningen van de applicatie en vendingmachines onbeperkt beschikbaar zijn en probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van HealthBooster ter zake is uitgesloten.
 4. HealthBooster is te allen tijde bevoegd de applicatie, vendingmachines of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicatie, vendingmachines of de servers van HealthBooster of derden. Alle aansprakelijkheid van HealthBooster als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid van de applicatie of onderdelen daarvan c.q. gedeeltelijke of gehele onbruikbruikbaarheid van vendingmachines, is uitgesloten.
 5. HealthBooster is niet aansprakelijk voor programmeerfouten binnen de applicatie of vendingmachines. Voorts is HealthBooster, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de applicatie of servers van HealthBooster of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de consument. Uitsluitend indien komt vast te staan dat de consument een onverschuldigde betaling heeft gedaan, maakt de consument aanspraak op restitutie van die betaling. is steeds gerechtigd de productprijzen te wijzigen.
 6. Indien de applicatie verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites of programmatuur van derden, is HealthBooster nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of programmatuur.
 7. HealthBooster spant zich naar alle redelijkheid in de applicatie en de overige systemen van HealthBooster te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. HealthBooster is echter nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken op, dan wel verlies of beschadiging van door de consument verstrekte gegevens.
 8. HealthBooster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, immateriële schade en schade waarvoor de fabrikant van producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.
 9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling wordt gedaan aan HealthBooster. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien ter zake niet binnen bekwame tijd bij HealthBooster wordt gereclameerd, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 10. Indien en voor zover de consument inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de consument HealthBooster van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. Voor aan de consument toerekenbare schade geleden door HealthBooster, draagt de consument te allen tijde de aansprakelijkheid.
ARTIKEL 7. |  PRIVACY
 1. HealthBooster gebruikt de van consumenten middels de applicatie verkregen gegevens, behoudens voor andersoortige verwerking na zijn uitdrukkelijke instemming, uitsluitend voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig wordt geacht. Alle van de consument ontvangen gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en nimmer verkocht aan derde partijen.
 2. Voor de ontvangst van nieuwsbrieven en andere commerciële aanbiedingen, al dan niet afkomistig van derden, dient de consument zich uitdrukkelijk middels de applicatie in te schrijven. De consument is steeds gerechtigd dergelijke inschrijvingen, op de daartoe voorgeschreven wijze, ongedaan te maken.
ARTIKEL 8. |  INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnaam van HealthBooster, de applicatie, vendingmachines en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan HealthBooster, dan wel haar licentiegevers. Het is de consument verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden.
 2. De applicatie omvat mede software waarvan derden rechthebbende zijn. Deze derden verlenen de consument rechten volgens de door hen gehanteerde licentie- of andersluidende voorwaarden. De onderhavige algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing op de software als bedoeld in de eerste zin. Niets uit de onderhavige voorwaarden heeft invloed op de rechten en verplichtingen die voor de consument voortvloeit uit de licentie- of andersluidende voorwaarden van derden.
 3. Het is de consument niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van HealthBooster of derden te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
ARTIKEL 9. |  SLOTBEPALINGEN
 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Contact